Pleurothallis platystachya

Le foto mostrano ad una pianta presente nella mia collezione.
Di seguito è riportata la descrizione della specie, nella sua stesura originale in latino. Credo sia interessante, soprattutto per gli orchidofili di matrice latina più facilitati alla comprensione dei testi, leggere nei dettagli originali, le regole della botanica e della tassonomia, che richiedono per la classificazione di una nuova specie, la relativa descrizione in latino.
Pleurothallis platystachya Regel
Classificazione secondo Flora brasiliensis

Descrizione originale tratta da: Vol 3 Part 4 pag. 543-544 tab. 119

172. PLEUROTHALLIS PLATYSTACHYA REGEL:
caespitosa, majuscula; caulibus secundariis robustis, basi teretiuscalis, superne lateraliter valde compressis antice posticeque latiuscule alatis, uniarticulatis, folio aequilongis vel paulo longioribas, primum basi vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque dorso acute carinatis apice acutis vestitis, demum audis; folio majusculo, carnoso, sessili, oblongo-lanceolate, apice acatiusculo et saepinu minutissime tridenticulato, basi paulo attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculo communi solitario, robusto, glabro, valde compresso-ancipiti et tenaiter lateque bialato, usque ad medium laxe plari-submaltifloro, folio duplo longiore, basi spatha majuscala decideu lanceolata naviculari glabra et laevi spice acuminata incluso; bracteis magnis, longe tubulosis, navicularibus, glaberrimis, dorso carinatis, superne valde dilatatis, spice late triangalaribus acutisque, floribus subdimidio brevioribus; floribus majusculis, erectis vel erecto-patulis, distichis, brevissime pedicellatis, lateraliter valde plano-compressis; ovariolate trialato; sepalis carnosis, subaequilongis, lanceolato-navicularibus, acutissimis, trinerviis, dorso late alato-carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque vel fere usque ad apicem connatis basi non gibbosis; petalis lineari-ligulatis, spice oblique acuminatis, uninerviis, margine integerrimis superne subtiliter papilloso-ciliatis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello crasse carnoso, petalis satis longiore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu lineari-oblongo, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis late rotundatis, terminali elongato lineari-ligulato obtuso, disco inferne late profundeque canaliculato ad medium carinis geminis remotis elongatis tenuiter papillosis instructo; columna longiuscula, subclaviformi, clinandrio postice valde producto, marginibus laciniato-dentatis.

Tabula nostra OXIX. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis platystachya Regel! in Gartenfl. XXXVII.
459 (1888), in Act. Hort. Pelrop. X. 693 (1889).

RADICES numerosae, dense fasciculatae, elongatae, subfiliformes, leviter tortuosae, pallidae. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, paulo arcuati vel leviter flexuosi, pallide virides, 11-13 cm. longi, basi 3 mm.crassi, superne 5-6 mm. lati; vaginae membranaceae, arcte adpressae, tenuiter multinervulosae, pallidae, 3-5 cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rigidum, basi cum pedunculo articulatum satis
concavum caeternm subplanum, intense viride, 8-11 cm. longum, 21’s_–3/2 cm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDINCULUS communis erectus, rectus vel paulo flexuosus, fere usque ad basin bracteatus, viridis, 2-2’/2 din. longus, ad medium usque 4mm. latus; spatha basilaris submembranacea, arcte vaginans, plurinervulosa, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, fulva, 15-16 mm. longa. PEDICELLI cum pedunculo conuati, vix 1 mm. longi. BRACTEAE ut videtur carnosulae, lurido-virides, 12-14 mm. longue, tubo superne 6-7 mm. lato. OVARIUM obtriangulari-pyramidatum, paulo arcnatum, glabrum 5 mm. longum.
SEPALA leviter divergentia, rigida, valde concavo-conduplicata, lurido-viridia minuteque purpnreo-punctata, 1/2/ cm. longa; dorsale inferne leviter incurvum, superne paulo recurvum; lateralia inferne vix recurva, superne satis incurva. PETALA erecta, carnosula, subplana, ]evissime sigmoideo-arcuata, inferne non vel vix attennata, 7-8 mm. longa, 1 mm. lata,
purpurea vel alba et purpureo-punctata. LABELLUM erectum, rectum superne vix incurvum, inferne valde concavum, superne satis convexum, lurido-viride, immaculatum, 9 mm. longum, 1’/ mm. latum. COLUMNA erects, leviter incurva, inferne paulo attenuata, 5 mm. longa.

Habitat in pros. Rio de Janeiro loco haud indicato: Glaziou sine n. et n. 19886.

Ciao! Che ne pensi?